Bizi Takip Edin!
Dil Seçimi:

Online Sınav Hizmeti Alan Kişi Aydınlatma Metni

  • Dernek : 0312 426 26 44 / 0312 426 26 48
  • Kurslar Departmanı: 0312 426 26 44 - 114 / 122
  • ABD Eğitim Danışmanlığı ve Arizona üniversitesi için: 0542 292 41 42

TÜRK - AMERİKAN DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

ONLINE SINAV HİZMETİ ALAN KİŞİ AYDINLATMA METNİ

Türk Amerikan Derneği İktisadi İşletmesi (TAD) veri sorumlusu olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’Kanun’’) uyarınca, işbu aydınlatma metni ile kişisel verilerin toplanma yöntemi, işleme amaçları, üçüncü kişilere aktarılma halleri ve ilgili kişinin hakları konusunda bilgilendirme yapmaktadır.

Dernek Üyesi Aydınlatma Metninin Kapsamı ve İlgili Mevzuat

İşbu Aydınlatma Metni TAD Dernek Üyelerinin;

1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri,

2. İşlenen Kişisel Veriler, Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları

3. Kişisel Verilerin Aktarılması,

4. İlgili Kişinin Hakları,

5. Sonuç

TAD; 5253 sayılı Dernekler Kanunu,1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Yönetmeliği, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Borçlar Kanunu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve tabi olunan sair mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek maksadıyla kişisel verileri işlemektedir.

1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

TAD, kişisel verileri özellikle web sitesi üzerinden elektronik olarak, Kanunda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Online Sınav Hizmeti Alan Kişi Aydınlatma Metni ile belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

2.   İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme Amacı

İşlenen Kişisel Veri Hukuki Sebep İşleme Amaçları

Kimlik

(Ad-Soyad, Doğum

Tarihi, Tc Kimlik No)

· Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

· Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

· Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

· Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

· Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

· Kimlik doğrulama süreçlerinin gerçekleştirilmesi

· Yaşa uygun sınavların tespit edilmesi

İletişim

(E-Posta Adresi,

Telefon No)

· Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

· Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

· Açık Rıza

· Pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi

· Dernekle ilgili bilgilerin duyurulması

3.   Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

A. Yurtiçine Aktarım

TAD, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanunun 8. maddesine uygun olarak, gerekli bütün önlemleri almak kaydıyla kişisel verileri aşağıdaki alıcı gruplarıyla paylaşabilir;

· TAD’ın faaliyetleri gereği anlaşmalı olunan tüzel ve gerçek kişiler,

· Hukuk danışmanları, mali danışmanlar ve vergi danışmanları,

· Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi ilgili kişinin kişisel verilerini talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlar ve bunların belirlediği kişiler.

B. Yurtdışına Aktarım

TAD, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda, KVK Kanunu’na uygun olarak işlediği kişisel verileri, sunucuları Yurt dışında bulunan bilişim uygulamalarında (Tad Soft, Tad Presoft, Microsoft Form) bulundurmaktadır. Bu uygulamaların kullanımı nedeniyle, Kanunun 9. maddesine uygun olarak, kişisel verileriniz Yurt dışında bulunan Sunucu Hizmeti Sağlayıcılarına aktarılabilir.

4.   İlgili Kişinin Hakları

TAD tarafından kişisel verileri işlenen İlgili Kişi, KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde sayılan aşağıdaki haklarını kullanabilir;

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b.Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d.Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f. KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g.(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h.İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili Kişi ‘Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’ uyarınca taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da TAD sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi kullanılmak suretiyle iletilebilecektir. Bunun için, Ad-Soyad, İmza, T.C. Kimlik Numarası, yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ile birlikte, ilgili kişinin kullanmak istediği hakkına yönelik açıklamaları içeren ve TAD tarafından internet sitesinde (www.taa-ankara.org.tr) sunulan başvuru formu ile Cinnah Caddesi No:20 Kavaklıdere / Ankara adresine başvuru yapılabilir ya da info@taa-ankara.org.tr e-posta adresi veya 0312 426 26 44 telefon numarası ile bilgi alınabilir.

İlgili kişinin başvurusuna müteakip TAD 30 günlük yasal süre içinde ilgili kişinin başvusunu ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İlgili kişinin taleplerinin yerine getirilmesi için ayrıca maliyet hesaplanmasını gerektiren hallerde TAD’ın; 10 sayfanın üzerindeki yazılı cevaplarda her sayfa için 1 Türk Lirası, CD, flash bellek, gibi kayıt ortamlarında cevap verilmesi halinde söz konusu kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret ilgili kişiden talep etme hakkı saklıdır.

TAD’ın; Kanunda meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

5.   SONUÇ

TAD tarafından işlenen kişisel veriler, işbu Aydınlatma Metni ile belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenebilecek; yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek TAD tarafından kullanılmaya devam edilecek yahut Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak ilgili prosedür gereği imha edilecektir.

TAD, Kanun gereğince ilgili kişinin kişisel verilerini hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmesine özellikle dikkat etmekte ve bu amaçla gerekli tedbirleri almaktadır.

E-Posta : kvkk@taa-ankara.org.tr

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.