Bizi Takip Edin!
Dil Seçimi:

TAD - KVKK Kapsamında Gizlilik Politikası

 • Dernek : 0312 426 26 44 / 0312 426 26 48
 • Kurslar Departmanı: 0312 426 26 44 - 114 / 122
 • ABD Eğitim Danışmanlığı ve Arizona üniversitesi için: 0542 292 41 42

Türk - Amerikan Derneği İktisadi İşletmesi ("TAD"); 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olarak, işbu Gizlilik Politikasıyla kişisel verilerin işlenmesi ve ilgili kişinin hakları konusunda bilgilendirmektedir.

         Kişisel Veri Nedir?

         Kişisel veri, bireyin şahsi, mesleki ve ailevi özelliklerini gösteren, o bireyi diğer bireylerden ayırmaya ve niteliklerini ortaya koymaya elverişli her türlü bilgidir.

         Kişisel Verilerin İşlenmesi Ne Anlama Gelir?

         Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla ilk defa elde edilmesiyle başlayan bir süreç ve devamındaki her türlü işleme, veri işleme olarak tanımlanır.

         Veri Sorumlusu Kimdir?

         Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

         İlgili Kişinin İşlenen Verileri Nelerdir?

         TAD web sitesinde, yalnızca işlevsel çerezleri kullanarak ilgili kişinin kişisel verilerini işlemektedir. Bu çerezler vasıtasıyla yalnızca IP adresi ve web sitesine giriş çıkış kişisel verileri işlenmektedir.

         Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için TAD Çerez Politikası incelenebilir.

         Kişisel Verileri Hangi Amaçla Kullanılmaktadır?

 1. Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 2. Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 3. Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 4. Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 5. İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 6. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 7. Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
 8. Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 9. Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 10. Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 11. Fikri Ticari faaliyetlerimizin verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi, bu faaliyetlerin planlanması ve/veya icrası,
 12. Siber güvenlik teknolojileri altyapısının oluşturulması ve yönetilmesi.

 

Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilerle Aktarılma Durumu

TAD, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanunun 8. maddesine uygun olarak, gerekli bütün önlemleri almak kaydıyla kişisel verileri aşağıdaki alıcı gruplarıyla paylaşabilir;

 • TAD faaliyetleri gereği ilgili resmî kurumlar,
 • TAD faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla doğrudan/dolaylı yurtiçi iştirakleri,
 • TAD faaliyetleri gereği anlaşmalı olunan tüzel ve gerçek kişiler,
 • Tedarikçiler, alt yükleniciler, iş ortakları, yönetim kurulu üyeleri
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi kişisel verileri talep etmeye yetkili kamu kurumu veya kuruluşları ve bunların belirlediği kişiler.

            Web sitesi ziyaretçilerinin kişisel verileri yurtdışı alıcı gruplarıyla paylaşılmamaktadır.

         İlgili Kişi Hakları Nelerdir?

         TAD tarafından kişisel verileri işlenen İlgili Kişi, KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde sayılan aşağıdaki haklarını kullanabilir;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

         TAD’ın; Kanunda meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, Gizlilik Politikası’nda değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.