Bizi Takip Edin!
Dil Seçimi:

TAD Merkez Öğrenci Velisi Aydınlatma Metni

  • Dernek : 0312 426 26 44 / 0312 426 26 48
  • Kurslar Departmanı: 0312 426 26 44 - 114 / 122
  • ABD Eğitim Danışmanlığı ve Arizona üniversitesi için: 0542 292 41 42

TÜRK - AMERİKAN DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

TAD MERKEZ ÖĞRENCİ VELİSİ AYDINLATMA METNİ

Türk - Amerikan Derneği İktisadi İşletmesi (‘’TAD’’) veri sorumlusu olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’Kanun’’) uyarınca, işbu aydınlatma metni ile kişisel verilerin toplanma yöntemi, işleme amaçları, üçüncü kişilere aktarılma halleri ve ilgili kişinin hakları konusunda bilgilendirme yapmaktadır.

TAD Merkez Öğrenci Velisi Aydınlatma Metninin Kapsamı ve İlgili Mevzuat

İşbu Aydınlatma Metni TAD Merkez Velilerinin;

1. Kişisel verilerinin toplama yöntemlerini ve hukuki sebeplerini,

2. Hangi kişisel verilerin işlendiğini ve işlenme amacını,

3. Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini,

4. İlgili kişilerin haklarını kapsar.

5. Sonuç

TAD; 5253 sayılı Dernekler Kanunu,1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, Özel Kreş Ve Gündüz Bakımevleri İle Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş Ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Yönetmeliği, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Borçlar Kanunu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve tabi olunan sair mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek maksadıyla kişisel verileri işlemektedir.

1.   Kişisel Verilerin Toplanması Yöntemleri ve Hukuki Sebep

TAD, kişisel verileri özellikle yazılı sözleşme, TadSoft programı, TadPreSoft programı, e-posta, fiziken evrak teslimi, kamera sistemleri, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve nadiren sair iletişim kanalları vasıtasıyla işitsel, elektronik veya fiziki yazılı olarak, Kanunda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Öğrenci Aydınlatma Metni ile belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

İlgili kişinin kişisel verilerinin işlenmesine yönelik rıza ya da Kanun’un 5 ve 6. maddeleri veya sair mevzuatta belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuki sebeplere dayanarak, tamamen otomatik, kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilir, bu metinde yer verilen amaçlarla işlenebilir ve aktarılabilir.

a. TAD’ın tabi olduğu yerel veya yabancı mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,

b. Fiili imkânsızlık halleri ortaya çıkması durumunda, ilgili kişinin rızasını açıklayamayacak durumda olması veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan ilgili kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

c. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel  verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek veya TAD tarafından akdedilen sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,

d. TAD’ın hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,

e. İlgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması,

f. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

g. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, TAD’ın meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.

2.   İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme Amacı

TAD Merkez Öğrenci Velilerinin işlenen kişisel verileri şunlardır;

a. Kimlik (Ad-Soyad, Anne-Baba Adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali, Nüfus Cüzdanı Seri ve Sıra No, Tc Kimlik No, Kimlik Fotokopisi, Ehliyet, Cinsiyet Bilgisi, İmza, Vatandaşlık Bilgisi)

b. İletişim (Adres No, E-Posta Adresi, İletişim Adresi, Telefon No, İşyeri Adresi)

c. Hukuki İşlem (Kamu Makamlarıyla Yazışmalar)

d. Fiziksel Mekân Güvenliği (Öğrenci Velisi Giriş Çıkış Kayıt Bilgileri, Kamera Kayıtları)

e. Finans (Gelir Durumu, Borç Miktarı, IBAN Numarası)

f. Mesleki Deneyim- Eğitim bilgisi (Okul Bilgisi, Gidilen Kurslar, Dil Seviyesi, Meslek Bilgisi, Sınav Sonuç Bilgisi)

g. Sağlık Bilgileri (Sağlık Raporu, Kan Grubu, Kullandığı İlaç Bilgisi, Engellilik Durumu, Hastalık Bilgisi)

h. Diğer (Devamsızlık Durumu, Değerlendirme Notu, Ayrılma Nedeni, Üniversite İsteği, Kurs Tarihi, Talep Nedeni, Kurs Günleri, Ders Süresi)

Kişisel verilerin işleme amaçları aşağıdaki gibidir;

a. Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

b. Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

c. Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

d. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

e. İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

f. Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi

g. Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

h. Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

i. Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

3.   Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

A. Yurtiçine Aktarım

TAD, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanunun 8. maddesine uygun olarak, gerekli bütün önlemleri almak kaydıyla kişisel verileri aşağıdaki alıcı gruplarıyla paylaşabilir;

1. TAD’ın faaliyetleri gereği anlaşmalı olunan tüzel ve gerçek kişiler,

2. Hukuk danışmanları, mali danışmanlar ve vergi danışmanları,

2. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi ilgili kişinin kişisel verilerini talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlar ve bunların belirlediği kişiler.

B. Yurtdışına Aktarım

TAD, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda, Kanunu’na uygun olarak işlediği kişisel verileri, sunucuları yurtdışında bulunan bilişim uygulamalarında (TadSoft, TadPresoft) bulundurmaktadır. Bu uygulamaların kullanımı nedeniyle, Kanunun 9. maddesine uygun olarak, kişisel verileriniz yurtdışında bulunan Sunucu Hizmeti Sağlayıcılarına aktarılabilir.

4.   İlgili Kişinin Hakları

TAD tarafından kişisel verileri işlenen İlgili Kişi, KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde sayılan aşağıdaki haklarını kullanabilir;

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f. KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili Kişi ‘Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’ uyarınca taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da TAD sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi kullanılmak suretiyle iletilebilecektir. Bunun için, Ad-Soyad, İmza, T.C. Kimlik Numarası, yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ile birlikte, ilgili kişinin kullanmak istediği hakkına yönelik açıklamaları içeren ve TAD tarafından internet sitesinde (www.taa-ankara.org.tr) sunulan başvuru formu ile Cinnah Caddesi No:20 Kavaklıdere / Ankara adresine başvuru yapılabilir ya da info@taa-ankara.org.tr e-posta adresi veya 0312 426 26 44 telefon numarası ile bilgi alınabilir.

İlgili kişinin başvurusuna müteakip TAD 30 günlük yasal süre içinde ilgili kişinin başvusunu ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İlgili kişinin taleplerinin yerine getirilmesi için ayrıca maliyet hesaplanmasını gerektiren hallerde TAD’ın; 10 sayfanın üzerindeki yazılı cevaplarda her sayfa için 1 Türk Lirası, CD, flash bellek, gibi kayıt ortamlarında cevap verilmesi halinde söz konusu kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret ilgili kişiden talep etme hakkı saklıdır.

TAD’ın; Kanunda meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

5.   Sonuç

TAD tarafından işlenen kişisel veriler, işbu Aydınlatma Metni ile belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenebilecek; yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek TAD tarafından kullanılmaya devam edilecek yahut Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak ilgili prosedür gereği imha edilecektir.

TAD, Kanun gereğince ilgili kişinin kişisel verilerini hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmesine özellikle dikkat etmekte ve bu amaçla gerekli tedbirleri almaktadır.

E-Posta : kvkk@taa-ankara.org.tr

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.